Pozew o zapłatę / Windykacja należności:

Wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę, co jest przez niektórych rozumiane jako windykację należności, opiera się na poprawnym skonstruowaniu pozwu o zapłatę, a następnie wniesienie do do właściwego rzeczowo (co do wartości przedmiotu sporu) i miejscowo (ze względu na siedzibę pozwanego lub zgodnie z umową stron) sądu.

Pismo wszczynające postępowanie sądowe o zapłatę – pozew o zapłatę – powinien zawierać w sobie następujące elementy:

1. Wskazanie strony powodowej – powoda – którym jest strona domagająca się zasądzenia odpowiedniej kwoty na swoją rzecz od drugiej strony.

2. Wskazanie strony pozwanej – pozwanego – którym jest podmiot, przeciwko któremu powód posiada wierzytelność/roszczenie o zapłatę. Może to być  przykładowo osoba fizyczna lub prawna (np. spółka prawa handlowego)

3. Wskazanie wartości przedmiotu sporu (to tzw. WPS) – jest to kwota, której dochodzimy powództwem. Nie powinna zawierać roszczeń dodatkowych tzw. roszczeń akcesoryjnych.

4. Pozew o zapłatę powinien zawierać sformułowanie żądania strony powodowej – jest to wskazanie, czego się powód domaga i od kogo. Do tego należy wskazać wszystkie pobocznie przysługujące stronie uprawnienia, jak prawo do odsetek, kosztów pełnomocnika czy kosztów sądowych.

5. W dalszej kolejności należy wskazać kolejne wnioski pozwu – wnioski formalne lub wnioski dowodowe.

6. Ostatecznie pozew powinien zawierać swoje uzasadnienie – opis wyjaśniający przyczyny, dla których występujemy z powództwem i dlaczego to właśnie ta forma rozwiązania sporu ma znaleźć zastosowanie.

Na samym końcu pozwu należy złożyć własnoręczny podpis oraz wymienić załączone do pozwu załączniki.

Pozew należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – jeden dla sądu i po jednym dla każdej strony pozwanej, jeżeli po stronie pozwanego występuje więcej, niż jeden podmiot. Pozew powinien zostać również opłacony, chyba że złożony został wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych i sąd rozpatrzył go pozytywnie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *